ĐƠN VỊ TÊN THỜI KHÓA BIỂU
Lớp TC Quản trị mạng máy tính K18(CT)
(Cập nhật lúc: 12:09:38 - 28/01/2023) - [Đã xem: 16]
Lớp TC Kỹ thuật sửa chữa máy tính K17(VT)
(Cập nhật lúc: 06:14:29 - 09/01/2023) - [Đã xem: 69]
Lớp TC Quản trị mạng K17(Châu Thành)
(Cập nhật lúc: 06:05:02 - 09/01/2023) - [Đã xem: 198]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 Năm học 2022-2023 lớp Cao đẳng Dược A khoá 17 (Điều chỉnh lần 3)
(Cập nhật lúc: 14:06:35 - 03/01/2023) - [Đã xem: 80]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 Năm học 2022-2023 (HK5) Lớp Cao đẳng Dược B khoá 15 (Điều chỉnh lần 2)
(Cập nhật lúc: 08:32:04 - 03/01/2023) - [Đã xem: 48]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023 lớp Cao đẳng Dược B khoá 17
(Cập nhật lúc: 08:29:22 - 03/01/2023) - [Đã xem: 59]
TKB GDMN K15 bô sung mon XHH trong GDMN
(Cập nhật lúc: 21:54:03 - 17/12/2022) - [Đã xem: 81]
TKB GDMN K16 điêu chinh môn Sinh lý học TE
(Cập nhật lúc: 21:45:31 - 17/12/2022) - [Đã xem: 177]
TKB CĐGDMN K17 HK1 2022-2023
(Cập nhật lúc: 21:41:44 - 17/12/2022) - [Đã xem: 144]
Thời khá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 lớp Cao đẳng Dược B khoá 16 (Điều chỉnh lần 3)
(Cập nhật lúc: 08:10:28 - 12/12/2022) - [Đã xem: 169]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023 Lớp Cao đẳng Dược B khoá 17
(Cập nhật lúc: 22:09:16 - 09/12/2022) - [Đã xem: 100]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Lớp Cao đẳng Dược A khoá 16 (Điều chỉnh lần 3)
(Cập nhật lúc: 22:07:58 - 09/12/2022) - [Đã xem: 444]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 năm học 2021-2022 Lớp Cao đẳng Dược B khoá 14 (Điều chỉnh lần 2)
(Cập nhật lúc: 22:06:18 - 09/12/2022) - [Đã xem: 74]
TKB HK1 22-23 CĐGDMN K16 trang 3
(Cập nhật lúc: 11:17:17 - 09/12/2022) - [Đã xem: 161]
TKB HK1 22-23 CĐGDMN K16 trang 2 dieu chỉnh gv
(Cập nhật lúc: 11:10:32 - 09/12/2022) - [Đã xem: 63]
TKB HK1 NH 2022-2023 LỚP CĐ TIẾNG ANH K17 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
(Cập nhật lúc: 11:19:42 - 03/12/2022) - [Đã xem: 55]
TKB HKI 2022-2023 Lớp Cao Đẳng ĐCNK16 (lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:19:45 - 21/11/2022) - [Đã xem: 64]
TKB HKI 2022-2023 Lớp Cao Đẳng ĐCNK17 (lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:19:11 - 21/11/2022) - [Đã xem: 136]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp ĐCNK16 (lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:17:52 - 21/11/2022) - [Đã xem: 75]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp ĐCNK17 (lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:17:10 - 21/11/2022) - [Đã xem: 74]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp KTLK16 (lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:16:23 - 21/11/2022) - [Đã xem: 84]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp KTLK17A2 (lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:15:27 - 21/11/2022) - [Đã xem: 59]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp KTLK17A1 (lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:14:50 - 21/11/2022) - [Đã xem: 68]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp KTLK17B (lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:13:55 - 21/11/2022) - [Đã xem: 41]
TKB HK1 NH 22-23CĐGDMN K16 trang 2
(Cập nhật lúc: 08:35:44 - 15/11/2022) - [Đã xem: 139]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Lớp Cao đẳng Dược B khoá 16 (Điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 07:51:54 - 02/11/2022) - [Đã xem: 140]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Lớp Cao đẳng Dược A khoá 16 (Điều chỉnh lần 2)
(Cập nhật lúc: 07:50:40 - 02/11/2022) - [Đã xem: 206]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Lớp Cao đẳng Dược B khoá 15 (Điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 07:49:35 - 02/11/2022) - [Đã xem: 115]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 lớp Cao đẳng Dược A khoá 15 (Điều chỉnh lần 3)
(Cập nhật lúc: 07:48:15 - 02/11/2022) - [Đã xem: 137]
Thời khoá biểu Học kỳ 6 lớp Cao đẳng Dược B khoá 14 (Điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 07:46:27 - 02/11/2022) - [Đã xem: 104]
TKB LỚP CĐKT - K15 HK1 NH 2022-2023 (Điều chỉnh lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:27:13 - 19/10/2022) - [Đã xem: 162]
TKB LỚP CĐKT - K17 HK1 NH 2022-2023 (Điều chỉnh lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:17:52 - 19/10/2022) - [Đã xem: 109]
TKB Lớp CĐKT - K16 HK1 NH 2022-2023 (Điều chỉnh lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:15:18 - 19/10/2022) - [Đã xem: 111]
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2022- 2023 LỚP TC KỸ THUẬT XÂY DỰNG K17
(Cập nhật lúc: 15:21:24 - 13/10/2022) - [Đã xem: 192]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 lớp CĐ Dược A khoá 16 (Điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 16:16:43 - 12/10/2022) - [Đã xem: 310]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 lớp CĐ Dược A khoá 15 (Điều chỉnh lần 2)
(Cập nhật lúc: 16:15:55 - 12/10/2022) - [Đã xem: 244]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (HK5) lớp CĐ Dược B khoá 15
(Cập nhật lúc: 16:14:29 - 12/10/2022) - [Đã xem: 275]
Lịch học Học kỳ II năm học 2021-2022 (Học kỳ IV) Lớp Cao đẳng Dược B khoá 14
(Cập nhật lúc: 14:53:42 - 06/10/2022) - [Đã xem: 241]
TKB HK1 NH 2022-2023 LỚP CĐ TIẾNG ANH K17
(Cập nhật lúc: 23:30:57 - 03/10/2022) - [Đã xem: 130]
TKB HK1 NH 2022-2023 LỚP CĐ TIẾNG ANH K16
(Cập nhật lúc: 23:30:35 - 03/10/2022) - [Đã xem: 127]
TKB HK1 NH 2022-2023 LỚP CĐ TIẾNG ANH K15
(Cập nhật lúc: 23:29:33 - 03/10/2022) - [Đã xem: 105]
TKB HK1 Lớp CĐ Kế toán - Khóa 17 (Thay đổi lần 1)
(Cập nhật lúc: 10:51:15 - 02/10/2022) - [Đã xem: 156]
TKB HK1 Lớp CĐ Kế toán - Khóa 16 (Thay đổi lần 1)
(Cập nhật lúc: 10:49:26 - 02/10/2022) - [Đã xem: 122]
TKB HK1 Lớp CĐ Kế toán - Khóa 15 (Thay đổi lần 1)
(Cập nhật lúc: 10:47:28 - 02/10/2022) - [Đã xem: 190]
TKB HK1 NH 22-23 CĐGDMN K16 trang 1
(Cập nhật lúc: 22:12:35 - 28/09/2022) - [Đã xem: 336]
TKB HK1 NH22-23 CĐGDMN K15 trang 1
(Cập nhật lúc: 22:10:31 - 28/09/2022) - [Đã xem: 227]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp KTLK17B (lần 1)
(Cập nhật lúc: 19:26:27 - 25/09/2022) - [Đã xem: 222]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp KTLK17A2 (lần 1)
(Cập nhật lúc: 19:26:02 - 25/09/2022) - [Đã xem: 186]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp KTLK17A1 (lần 1)
(Cập nhật lúc: 19:25:23 - 25/09/2022) - [Đã xem: 231]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp KTLK16 (lần 1)
(Cập nhật lúc: 19:24:47 - 25/09/2022) - [Đã xem: 335]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp ĐCNK17 (lần 1)
(Cập nhật lúc: 19:24:11 - 25/09/2022) - [Đã xem: 247]
TKB HKI 2022-2023 Lớp cao đẳng ĐCNK17 (lần 1)
(Cập nhật lúc: 19:23:48 - 25/09/2022) - [Đã xem: 234]
TKB HKI 2022-2023 Lớp cao đẳng ĐCNK16 (lần 1)
(Cập nhật lúc: 19:23:05 - 25/09/2022) - [Đã xem: 222]
TKB HKI 2022-2023 Lớp trung cấp ĐCNK16 (lần 1)
(Cập nhật lúc: 19:22:22 - 25/09/2022) - [Đã xem: 211]
TKB LỚP TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ KT CB&BQ THỰC PHẨM K16
(Cập nhật lúc: 16:26:08 - 21/09/2022) - [Đã xem: 310]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 Lớp Cao đẳng Dược A khoá 15 (Điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 16:17:21 - 21/09/2022) - [Đã xem: 384]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 năm học 2021-2022 (HK4) Lớp Cao đẳng Dược B khoá 15
(Cập nhật lúc: 16:16:29 - 21/09/2022) - [Đã xem: 336]
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược B khoá 14 (Điều chỉnh lần 5)
(Cập nhật lúc: 16:15:02 - 21/09/2022) - [Đã xem: 254]
TKB LỚP TRUNG CẤP THÚ Y K16 (HK1 NĂM HỌC 2022-2023)
(Cập nhật lúc: 15:55:55 - 21/09/2022) - [Đã xem: 366]
TKB LỚP TRUNG CẤP THÚ Y K17 (HK1 NĂM HỌC 2022-2023)
(Cập nhật lúc: 15:54:48 - 21/09/2022) - [Đã xem: 248]
TKB LỚP CAO ĐẲNG DỊCH VỤ THÚ Y K16 (HK1 NĂM HỌC 2022-2023)
(Cập nhật lúc: 15:53:21 - 21/09/2022) - [Đã xem: 302]
TKB LỚP CAO ĐẲNG DỊCH VỤ THÚ Y K17 (HK1 NĂM HỌC 2022-2023)
(Cập nhật lúc: 15:52:05 - 21/09/2022) - [Đã xem: 325]
Lớp TC Quản trị mạng máy tính K17(Ngã bảy), TKB HK1 năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 15:02:11 - 20/09/2022) - [Đã xem: 300]
Lớp CĐ Tin học ứng dụng K17, TKB HK1 năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 13:31:42 - 19/09/2022) - [Đã xem: 852]
Lớp CĐ Kế toán - Khóa 17 (TKB HK1 NH 2022-2023)
(Cập nhật lúc: 12:43:31 - 19/09/2022) - [Đã xem: 225]
Lớp CĐ Kế toán - Khóa 16 (TKB HK1 NH 2022-2023)
(Cập nhật lúc: 12:42:39 - 19/09/2022) - [Đã xem: 180]
Lớp CĐ Kế toán - K15 (TKB HK1 NH 2022-2023)
(Cập nhật lúc: 12:40:54 - 19/09/2022) - [Đã xem: 167]
Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023 lớp Cao đẳng Dược A khoá 17
(Cập nhật lúc: 08:46:38 - 19/09/2022) - [Đã xem: 726]
TKB HK1 NH 22-23 CĐGDMN K16 trang 3
(Cập nhật lúc: 19:33:52 - 18/09/2022) - [Đã xem: 207]
Lớp TC Quản trị mạng máy tính K17, TKB HK1 năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 14:12:32 - 18/09/2022) - [Đã xem: 512]
Lớp Trung cấp Quản trị mạng máy tính K16, TKB HK1 năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 13:55:04 - 18/09/2022) - [Đã xem: 272]
Lớp CĐ Tin học ứng dụng K16, TKB HK1 năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 13:47:16 - 18/09/2022) - [Đã xem: 467]
Lớp CĐ Tin học ứng dụng K15, TKB HK1 năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 13:43:14 - 18/09/2022) - [Đã xem: 409]
TKB HK1 NĂM HỌC 2022-2023 LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ ÔTÔ K17
(Cập nhật lúc: 08:49:53 - 18/09/2022) - [Đã xem: 549]
TKB HK1 NĂM HỌC 2022-2023 LỚP TRUNG CẤP CẮT GỌT KIM LOẠI K17
(Cập nhật lúc: 08:49:28 - 18/09/2022) - [Đã xem: 592]
TKB HK1 NĂM HỌC 2022-2023 LỚP TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ 2 K17
(Cập nhật lúc: 08:48:54 - 18/09/2022) - [Đã xem: 400]
TKB HK1 NĂM HỌC 2022-2023 LỚP TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ 1 K17
(Cập nhật lúc: 08:48:29 - 18/09/2022) - [Đã xem: 373]
TKB HK1 NĂM HỌC 2022-2023 LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ ÔTÔ K16
(Cập nhật lúc: 08:47:53 - 18/09/2022) - [Đã xem: 298]
TKB HK1 NĂM HỌC 2022-2023 LỚP TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ K16
(Cập nhật lúc: 08:47:02 - 18/09/2022) - [Đã xem: 325]
TKB HK1 NĂM HỌC 2022-2023 LỚP TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ K15(NGÃ BẢY)
(Cập nhật lúc: 08:46:23 - 18/09/2022) - [Đã xem: 200]
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2022 - 2023 LỚP CĐ KỸ THUẬT XÂY DỰNG K16
(Cập nhật lúc: 00:59:53 - 17/09/2022) - [Đã xem: 169]
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2022 -2023 LỚP CĐ KỸ THUẬT XÂY DỰNG K17
(Cập nhật lúc: 00:59:03 - 17/09/2022) - [Đã xem: 188]
TKB HK1 NH22-23 CĐGDMN K15 trang 3
(Cập nhật lúc: 22:13:37 - 16/09/2022) - [Đã xem: 256]
TKB HK1 NH2022-2023 CĐGDMN K15 trang 2
(Cập nhật lúc: 22:12:30 - 16/09/2022) - [Đã xem: 216]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Lớp Cao đẳng Điều dưỡng khoá 17
(Cập nhật lúc: 16:14:42 - 16/09/2022) - [Đã xem: 463]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Lớp Cao đẳng Điều dưỡng khoá 16
(Cập nhật lúc: 16:13:58 - 16/09/2022) - [Đã xem: 423]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Lớp Cao đẳng Dược B khoá 17
(Cập nhật lúc: 16:13:09 - 16/09/2022) - [Đã xem: 523]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Lớp Cao đẳng Lớp Dược A khoá 15
(Cập nhật lúc: 16:11:11 - 16/09/2022) - [Đã xem: 318]
TKB CÁC MÔN THUỘC CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG MỀM (ĐỢT 2)
(Cập nhật lúc: 09:44:27 - 25/07/2022) - [Đã xem: 586]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 Lớp CĐ Điều dưỡng khoá 14 (học trực tuyến)
(Cập nhật lúc: 10:08:10 - 26/06/2022) - [Đã xem: 714]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 lớp CĐ Dược B khoá 16
(Cập nhật lúc: 10:03:03 - 26/06/2022) - [Đã xem: 845]
Thời khoá biểu Học kỳ 5 lớp CĐ Dược B khoá 14 (Điều chỉnh)
(Cập nhật lúc: 10:01:35 - 26/06/2022) - [Đã xem: 834]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 lớp CĐ Dược A khoá 16 (Điều chỉnh lần 2)
(Cập nhật lúc: 10:00:10 - 26/06/2022) - [Đã xem: 825]
Thời khoá biểu CĐ Dược A khoá 14 (Điều chỉnh)
(Cập nhật lúc: 09:59:33 - 26/06/2022) - [Đã xem: 695]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 lớp CĐ Điều dưỡng khoá 16 (Cập nhật)
(Cập nhật lúc: 09:58:41 - 26/06/2022) - [Đã xem: 882]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 lớp Cao đẳng Điều dưỡng khoá 14 (Điều chỉnh)
(Cập nhật lúc: 09:57:39 - 26/06/2022) - [Đã xem: 699]
Thời khoá biểu Học kỳ 1 lớp Cao đẳng Dược B khoá 17
(Cập nhật lúc: 09:50:33 - 26/06/2022) - [Đã xem: 734]
Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học (2021-2022) lớp Trung cấp công nghệ ôtô K14 (Ngã Bảy) (Điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 13:41:21 - 15/05/2022) - [Đã xem: 979]
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học (2021-2022) lớp Trung cấp công nghệ ôtô K15 (Ngã Bảy) (Điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 13:40:43 - 15/05/2022) - [Đã xem: 827]
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học (2021-2022) lớp Cao đẳng công nghệ ôtô K16 (Điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 13:39:07 - 15/05/2022) - [Đã xem: 896]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 lớp Cao đẳng Dược A khoá 16
(Cập nhật lúc: 13:16:07 - 06/04/2022) - [Đã xem: 1156]
Thời khoá biểu Học kỳ 5 lớp Cao đẳng Dược B khoá 14
(Cập nhật lúc: 13:15:24 - 06/04/2022) - [Đã xem: 1008]
Thời khoá biểu Học kỳ 2 Cao đẳng Dược A khoá 14
(Cập nhật lúc: 13:14:17 - 06/04/2022) - [Đã xem: 922]
TKB HK2 GDMN K16 21-22
(Cập nhật lúc: 21:00:13 - 04/04/2022) - [Đã xem: 1123]
TKBHK2 GDMN K15, 21-22
(Cập nhật lúc: 20:59:25 - 04/04/2022) - [Đã xem: 761]
TKB HK2 GDMN K14 21-22
(Cập nhật lúc: 20:58:41 - 04/04/2022) - [Đã xem: 750]
TKB HK2 GDTHK14 21-22
(Cập nhật lúc: 20:57:38 - 04/04/2022) - [Đã xem: 790]
THOI KHOA BIEU HK2 NH 2021-2022 _ TC ĐCN K16
(Cập nhật lúc: 10:56:22 - 03/04/2022) - [Đã xem: 865]
THOI KHOA BIEU HK2 NH 2021-2022 _ TC KTML và ĐHKK2 K15
(Cập nhật lúc: 10:55:07 - 03/04/2022) - [Đã xem: 878]
THOI KHOA BIEU HK2 NH 2021-2022 _ TC KTML và ĐHKK1 K15
(Cập nhật lúc: 10:54:38 - 03/04/2022) - [Đã xem: 764]
THOI KHOA BIEU HK2 NH 2021-2022 _ TC KTML và ĐHKK K16
(Cập nhật lúc: 10:54:06 - 03/04/2022) - [Đã xem: 983]
THOI KHOA BIEU HK2 NH 2021-2022 _ Cao đẳng ĐCN K16
(Cập nhật lúc: 10:52:46 - 03/04/2022) - [Đã xem: 818]
THOI KHOA BIEU HK2 NH 2021-2022 _ TC ĐCN K15
(Cập nhật lúc: 10:51:13 - 03/04/2022) - [Đã xem: 776]
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học (2021-2022) lớp Cao đẳng công nghệ ôtô K16
(Cập nhật lúc: 10:21:58 - 03/04/2022) - [Đã xem: 742]
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học (2021-2022) lớp Trung cấp công nghệ ôtô K16
(Cập nhật lúc: 10:21:37 - 03/04/2022) - [Đã xem: 878]
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học (2021-2022) lớp Trung cấp cắt gọt kim loại K15
(Cập nhật lúc: 10:20:37 - 03/04/2022) - [Đã xem: 726]
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học (2021-2022) lớp Trung cấp công nghệ ôtô K15 (Ngã Bảy)
(Cập nhật lúc: 10:20:00 - 03/04/2022) - [Đã xem: 860]
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học (2021-2022) lớp Trung cấp công nghệ ôtô 2 K15
(Cập nhật lúc: 10:19:28 - 03/04/2022) - [Đã xem: 840]
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học (2021-2022) lớp Trung cấp công nghệ ôtô 1 K15
(Cập nhật lúc: 10:19:10 - 03/04/2022) - [Đã xem: 748]
Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học (2021-2022) lớp Trung cấp công nghệ ôtô K14 (Ngã Bảy)
(Cập nhật lúc: 10:17:44 - 03/04/2022) - [Đã xem: 873]
TKB LỚP CĐ TIẾNG ANH K14 (HK2 NĂM HỌC 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 19:00:55 - 02/04/2022) - [Đã xem: 610]
TKB LỚP CĐ TIẾNG ANH K16 (HK2 NĂM HỌC 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 18:56:18 - 02/04/2022) - [Đã xem: 634]
TKB LỚP CĐ TIẾNG ANH K15 (HK2 NĂM HỌC 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 18:55:41 - 02/04/2022) - [Đã xem: 598]
TKB LỚP TRUNG CẤP QL ĐẤT ĐAI K15 (HK2 NĂM HỌC 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 06:24:14 - 30/03/2022) - [Đã xem: 868]
TKB LỚP TRUNG CẤP KTCN CB&BQ THỰC PHẨM K16 (HK2 NĂM HỌC 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 06:23:53 - 30/03/2022) - [Đã xem: 1000]
TKB LỚP TRUNG CẤP THÚ Y K16 (HK2 NĂM HỌC 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 06:23:26 - 30/03/2022) - [Đã xem: 903]
TKB LỚP TRUNG CẤP THÚ Y K15 (HK2 NĂM HỌC 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 06:22:59 - 30/03/2022) - [Đã xem: 805]
TKB LỚP CAO ĐẲNG DỊCH VỤ THÚ Y K16 (HK2 NĂM HỌC 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 06:22:26 - 30/03/2022) - [Đã xem: 977]
TKB LỚP CAO ĐẲNG DỊCH VỤ THÚ Y K14 (HK2 NĂM HỌC 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 06:21:51 - 30/03/2022) - [Đã xem: 780]
Thời khóa biểu Học kỳ 1 lớp Cao đẳng Dược B khóa 16 (Điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 09:21:49 - 17/02/2022) - [Đã xem: 1127]
TKB LỚP TRUNG CẤP KTXD1 K15 (HK1 NĂM HỌC 2021-2022) ONLINE
(Cập nhật lúc: 11:05:34 - 21/12/2021) - [Đã xem: 810]
TKB LỚP TRUNG CẤP KTXD2 K15 (HK1 NĂM HỌC 2021-2022) ONLINE
(Cập nhật lúc: 11:04:42 - 21/12/2021) - [Đã xem: 845]
TKB LỚP CAO ĐẲNG KTXD K16(HK1 NĂM HỌC 2021-2022) ONLINE
(Cập nhật lúc: 11:03:01 - 21/12/2021) - [Đã xem: 722]
TKB HK1 NH 2021-2022 lớp CĐGDTH K14 ( điêu chinh)
(Cập nhật lúc: 14:50:53 - 16/12/2021) - [Đã xem: 999]
Thời khóa biểu HK 1, NH 21 - 22 lớp CĐ GDMN K15 (điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 20:37:02 - 28/11/2021) - [Đã xem: 1297]
Thời khóa biểu HK 1, NH 21 - 22 lớp CĐ GDMN K14 (điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 20:36:43 - 28/11/2021) - [Đã xem: 1059]
Thời khóa biểu HK 1, NH 21 - 22 lớp CĐ GDMN K14 (điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 20:36:27 - 28/11/2021) - [Đã xem: 922]
TKB HK1 NĂM 2021-2022 LỚP CAO ĐẲNG ĐCN K16 (Tuần 41 -46)
(Cập nhật lúc: 16:04:29 - 26/11/2021) - [Đã xem: 1173]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Điện công nghiệp K15 Điều chỉnh tư tuần 46
(Cập nhật lúc: 15:05:54 - 26/11/2021) - [Đã xem: 1188]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Điện công nghiệp K15 Ngã Bảy ( Điều chỉnh từ tuần 46)
(Cập nhật lúc: 14:59:27 - 26/11/2021) - [Đã xem: 1129]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK K16 từ tuần 46
(Cập nhật lúc: 14:34:31 - 26/11/2021) - [Đã xem: 1182]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Điện công nghiệp K16 Điều chỉnh từ tuần 46
(Cập nhật lúc: 14:32:46 - 26/11/2021) - [Đã xem: 1244]
TKB học kỳ 1 lớp CĐ Điều dưỡng khóa 16 (cập nhật)
(Cập nhật lúc: 09:59:24 - 19/11/2021) - [Đã xem: 6763]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược A khóa 16 (CS ngành)
(Cập nhật lúc: 08:12:31 - 18/11/2021) - [Đã xem: 6844]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược B khóa 16 (CS ngành)
(Cập nhật lúc: 08:11:48 - 18/11/2021) - [Đã xem: 6544]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược B khóa 15
(Cập nhật lúc: 08:10:36 - 18/11/2021) - [Đã xem: 6502]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược B khóa 14 (HK IV điều chỉnh)
(Cập nhật lúc: 08:09:40 - 18/11/2021) - [Đã xem: 6601]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược B khóa 13 (HK VI)
(Cập nhật lúc: 08:08:29 - 18/11/2021) - [Đã xem: 6670]
Thời khóa biểu các lớp ghép khóa 16, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 09:24:31 - 06/11/2021) - [Đã xem: 6737]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 14, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 09:23:43 - 06/11/2021) - [Đã xem: 6731]
Thời khóa biểu Cao đẳng Dược B khóa 16, năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 09:22:50 - 06/11/2021) - [Đã xem: 6644]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược B khóa 15 (HK3), năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 09:20:51 - 06/11/2021) - [Đã xem: 6550]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược B khóa 15 (HK 4), năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 09:19:13 - 06/11/2021) - [Đã xem: 6125]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược B khóa 13 (HK5), năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 09:18:13 - 06/11/2021) - [Đã xem: 6533]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược A khóa 16, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 09:17:00 - 06/11/2021) - [Đã xem: 6477]
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng dược A khóa 15, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 09:16:03 - 06/11/2021) - [Đã xem: 6396]
Thời khoa biểu lớp Cao đẳng Dược A khóa 14, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 09:14:48 - 06/11/2021) - [Đã xem: 6339]
Lớp CĐKT Khoá 14 HK1 (2021-2022)
(Cập nhật lúc: 08:43:16 - 01/11/2021) - [Đã xem: 1005]
Thời khóa biểu Môn chung lớp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 16
(Cập nhật lúc: 16:36:08 - 11/10/2021) - [Đã xem: 6586]
Thời khóa biểu học kỳ 1 các lớp CĐ Dược A khóa 14 - 16
(Cập nhật lúc: 20:11:50 - 09/10/2021) - [Đã xem: 6691]
LỚP CAO ĐẲNG KTXD K16 (HKI NH 2021-2011) Trực tiếp
(Cập nhật lúc: 15:57:57 - 08/10/2021) - [Đã xem: 1015]
LỚP CAO ĐẲNG KTXD K16 (HKI NH 2021-2022) Online
(Cập nhật lúc: 15:57:12 - 08/10/2021) - [Đã xem: 912]
TKB HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 LỚP TC THÚ Y K16
(Cập nhật lúc: 14:18:05 - 06/10/2021) - [Đã xem: 1603]
TKB HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 LỚP TC THÚ Y K15
(Cập nhật lúc: 15:32:35 - 05/10/2021) - [Đã xem: 1638]
TKB HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 LỚP TC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K15
(Cập nhật lúc: 15:15:21 - 05/10/2021) - [Đã xem: 1549]
TKB HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 LỚP CĐ DỊCH VỤ THÚ Y K16
(Cập nhật lúc: 15:04:42 - 05/10/2021) - [Đã xem: 1628]
TKB HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 LỚP CĐ DỊCH VỤ THÚ Y K14 (PHẦN DẠY-HỌC TRỰC TIẾP)
(Cập nhật lúc: 14:53:50 - 05/10/2021) - [Đã xem: 1390]
TKB HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 LỚP CĐ DỊCH VỤ THÚ Y K14 (PHẦN DẠY-HỌC TRỰC TUYẾN)
(Cập nhật lúc: 14:51:07 - 05/10/2021) - [Đã xem: 1380]
LỚP TRUNG CẤP KTXD2 K15 (HKI NH 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 20:56:22 - 04/10/2021) - [Đã xem: 961]
LỚP TRUNG CẤP KTXD1 K15 (HKI NH 2021-2022)
(Cập nhật lúc: 20:55:34 - 04/10/2021) - [Đã xem: 958]
Lớp TCKTDN Khoá 15 - HK1 (2021-2022)
(Cập nhật lúc: 16:53:48 - 04/10/2021) - [Đã xem: 973]
Lớp CĐKT Khoá 16 - HK1 (2021-2022)
(Cập nhật lúc: 16:53:30 - 04/10/2021) - [Đã xem: 1258]
Lớp CĐKT Khoá 15 - HK1 (2021-2022)
(Cập nhật lúc: 16:52:53 - 04/10/2021) - [Đã xem: 1162]
Lớp CĐKT Khoá 14- Học kỳ1 (2021-2022)
(Cập nhật lúc: 16:52:09 - 04/10/2021) - [Đã xem: 1127]
Thời khóa biểu HK1. NH 21-22 lớp CĐ GDTH K14
(Cập nhật lúc: 16:28:33 - 04/10/2021) - [Đã xem: 1288]
Thời khóa biểu HK1. NH 21-22 lớp CĐ GDMN K16
(Cập nhật lúc: 16:27:44 - 04/10/2021) - [Đã xem: 1578]
Thời khóa biểu HK1, NH 21-22 lớp CĐ GDMN K15
(Cập nhật lúc: 16:26:40 - 04/10/2021) - [Đã xem: 1434]
Thời khóa biểu HK1, NH 21-22 lớp CĐ GDMN K14
(Cập nhật lúc: 16:25:30 - 04/10/2021) - [Đã xem: 1379]
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 lớp Cao đẳng công nghệ ôtô K16
(Cập nhật lúc: 10:46:45 - 02/10/2021) - [Đã xem: 1694]
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 lớp Trung cấp công nghệ ôtô K16
(Cập nhật lúc: 10:46:16 - 02/10/2021) - [Đã xem: 1494]
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 lớp Trung cắt gọt kim loại K15
(Cập nhật lúc: 10:45:52 - 02/10/2021) - [Đã xem: 1310]
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 lớp Trung cấp công nghệ ôtô K15 (Ngã Bảy)
(Cập nhật lúc: 10:45:16 - 02/10/2021) - [Đã xem: 1294]
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 lớp Trung cấp công nghệ ôtô 2K15
(Cập nhật lúc: 10:44:29 - 02/10/2021) - [Đã xem: 1345]
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 lớp Trung cấp công nghệ ôtô 1K15
(Cập nhật lúc: 10:44:18 - 02/10/2021) - [Đã xem: 1250]
Thời khóa biểu học kỳ phụ lớp Trung cấp cắt gọt kim loại K14
(Cập nhật lúc: 10:42:07 - 02/10/2021) - [Đã xem: 1533]
Thời khóa biểu học kỳ phụ lớp Trung cấp công nghệ ôtô K14 (Ngã Bảy)
(Cập nhật lúc: 10:41:05 - 02/10/2021) - [Đã xem: 1259]
Thời khóa biểu học kỳ phụ lớp Trung cấp công nghệ ôtô 1K14
(Cập nhật lúc: 10:40:05 - 02/10/2021) - [Đã xem: 1378]
Thời khóa biểu học kỳ phụ lớp Trung cấp công nghệ ôtô K14
(Cập nhật lúc: 10:39:45 - 02/10/2021) - [Đã xem: 1166]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK K16 (Môn hoc chung)
(Cập nhật lúc: 20:51:38 - 01/10/2021) - [Đã xem: 1651]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Điện công nghiệp K16 (Môn học Chung)
(Cập nhật lúc: 20:47:30 - 01/10/2021) - [Đã xem: 1417]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Điện công nghiệp K15 Vị Thủy
(Cập nhật lúc: 17:51:30 - 01/10/2021) - [Đã xem: 1412]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Điện công nghiệp K15 Ngã Bảy
(Cập nhật lúc: 17:50:50 - 01/10/2021) - [Đã xem: 1315]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Điện công nghiệp K15
(Cập nhật lúc: 17:49:54 - 01/10/2021) - [Đã xem: 1369]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK2 K15
(Cập nhật lúc: 17:48:43 - 01/10/2021) - [Đã xem: 1313]
TKB HKI năm học 2021-2022 lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK1 K15
(Cập nhật lúc: 17:47:49 - 01/10/2021) - [Đã xem: 1362]
Thời khóa biểu HKII lớp CĐ GDMN K15
(Cập nhật lúc: 22:54:03 - 09/06/2021) - [Đã xem: 1420]
Thời khóa biểu HKII lớp CĐ GDMN K15 điều chỉnh lần 1
(Cập nhật lúc: 22:21:34 - 26/05/2021) - [Đã xem: 1420]
Thời khóa biểu HKII lớp CĐ GDMN K15
(Cập nhật lúc: 15:56:32 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1409]
Thời khóa biểu HKII lớp CĐ GDMN K14
(Cập nhật lúc: 15:55:31 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1455]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp Điện công nghiệp K15 Vị Thủy
(Cập nhật lúc: 15:43:11 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1752]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp Điện công nghiệp K15 Ngã Bảy
(Cập nhật lúc: 15:42:22 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1532]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp Điện công nghiệp K15
(Cập nhật lúc: 15:38:48 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1491]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp Điện công nghiệp K14 Châu Thành
(Cập nhật lúc: 15:38:27 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1620]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp Điện công nghiệp K14
(Cập nhật lúc: 15:37:26 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1597]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK2 K15
(Cập nhật lúc: 15:36:27 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1435]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK1 K15
(Cập nhật lúc: 15:35:51 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1616]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK K14
(Cập nhật lúc: 15:35:05 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1619]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK1 K14
(Cập nhật lúc: 15:34:11 - 07/04/2021) - [Đã xem: 1775]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp cắt gọt kim loại K15
(Cập nhật lúc: 21:44:02 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1621]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp công nghệ oto K15 (Ngã Bảy)
(Cập nhật lúc: 21:43:16 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1689]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp công nghệ oto 2 K15
(Cập nhật lúc: 21:42:43 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1585]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp công nghệ oto 1 K15
(Cập nhật lúc: 21:42:19 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1610]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp cắt gọt kim loại K14
(Cập nhật lúc: 21:41:24 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1491]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp công nghệ oto K14 (Ngã Bảy)
(Cập nhật lúc: 21:40:53 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1674]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) lớp Trung cấp công nghệ oto 1K14
(Cập nhật lúc: 21:39:31 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1486]
Thời khóa biểu HKII (2020-2021) Lớp trung cấp công nghệ oto K14
(Cập nhật lúc: 21:37:58 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1617]
Thời khóa biểu HKII lớp CĐ GDMN K13
(Cập nhật lúc: 16:51:30 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1459]
Thời khóa biểu HKII lớp CĐGDTH K14
(Cập nhật lúc: 16:50:51 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1575]
Thời khóa biểu HKII lớp CĐ GDTH K13
(Cập nhật lúc: 16:49:50 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1406]
Thời khóa biểu Hội nhập KTQT và Khởi sự DN lớp Trung cấp Thú y Khóa 13 (Phụng Hiệp)
(Cập nhật lúc: 15:52:47 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1593]
Thời khóa biểu Hội nhập KTQT và Khởi sự DN lớp Trung cấp Thú y Khóa 13 (Tân Long)
(Cập nhật lúc: 15:52:15 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1433]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Trung cấp Chế biến và bảo quản Thủy sản Khóa 14 (Châu Thành)
(Cập nhật lúc: 15:48:09 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1546]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Trung cấp Quản lý đất đai Khóa 15
(Cập nhật lúc: 15:46:36 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1572]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Trung cấp Thú y Khóa 15 (Phụng Hiệp)
(Cập nhật lúc: 15:42:42 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1620]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Trung cấp Thú y Khóa 15
(Cập nhật lúc: 15:42:24 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1452]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Trung cấp Thú y Khóa 14
(Cập nhật lúc: 15:41:05 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1543]
Thời khóa biểu HK1 (2020-2021) lớp Cao đẳng Dịch vụ Thú y Khóa 15 (điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 15:39:19 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1605]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Cao đẳng Dịch vụ Thú y Khóa 15
(Cập nhật lúc: 15:38:25 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1696]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Cao đẳng Dịch vụ Thú y Khóa 14
(Cập nhật lúc: 15:37:50 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1583]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Cao đẳng Dịch vụ Thú y Khóa 13
(Cập nhật lúc: 15:37:24 - 06/04/2021) - [Đã xem: 1412]
Thời khóa biểu điều chỉnh Lớp Trung cấp KTXD1 K15 từ Tuần 20 đến Tuần 27 (10/5/2021 đến 04/7/2021)
(Cập nhật lúc: 23:12:03 - 31/03/2021) - [Đã xem: 1051]
Cập nhật thời khóa biểu chuyên đề SKSS/SKTD/HIV khóa 15 (điều chỉnh lần 1)
(Cập nhật lúc: 01:49:46 - 25/03/2021) - [Đã xem: 3103]
Thời khóa biểu học kỳ 2 các lớp Cao đẳng Dược B khóa 13 (Dự kiến), khóa 14 (Dự kiến), khóa 15
(Cập nhật lúc: 23:24:31 - 22/03/2021) - [Đã xem: 3130]
Thời khóa biểu học kỳ 1 các lớp cao đẳng Dược B khóa 13, khóa 14
(Cập nhật lúc: 23:22:12 - 22/03/2021) - [Đã xem: 3163]
Thời khóa biểu học kỳ 2 lớp Trung cấp Công nghệ kỷ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm khóa 14C tại Châu Thành A
(Cập nhật lúc: 22:32:16 - 22/03/2021) - [Đã xem: 3290]
Thời khóa biểu lớp Trung cấp Công nghệ kỷ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm khóa 14B tại Châu Thành
(Cập nhật lúc: 22:30:40 - 22/03/2021) - [Đã xem: 3025]
Thời khóa biểu học kỳ 2 lớp Trung cấp Công nghệ kỷ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm khóa 14A tại Trụ sở chính
(Cập nhật lúc: 22:29:22 - 22/03/2021) - [Đã xem: 3103]
Thời khóa biểu chuyên đề SKSS/SKTD/HIV khóa 15
(Cập nhật lúc: 21:58:09 - 22/03/2021) - [Đã xem: 3042]
Thời khóa biểu học kỳ 2 các lớp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 13, khóa 14
(Cập nhật lúc: 21:41:50 - 22/03/2021) - [Đã xem: 3675]
Thời khóa biểu học kỳ 2 các lớp Cao đẳng Dược A
(Cập nhật lúc: 21:40:45 - 22/03/2021) - [Đã xem: 3182]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Trung cấp Kế toán K15
(Cập nhật lúc: 20:35:56 - 22/03/2021) - [Đã xem: 1371]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Cao đẳng Kế toán K15
(Cập nhật lúc: 20:35:39 - 22/03/2021) - [Đã xem: 1384]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Cao đẳng Kế toán K14
(Cập nhật lúc: 20:35:22 - 22/03/2021) - [Đã xem: 1269]
Thời khóa biểu HK2 (2020-2021) lớp Cao đẳng Kế toán K13
(Cập nhật lúc: 20:35:06 - 22/03/2021) - [Đã xem: 1402]
Thời khóa biểu Lớp Trung cấp KTXD2 K15 HK2 Năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 10:18:49 - 20/03/2021) - [Đã xem: 1355]
Thời khóa biểu Lớp Trung cấp KTXD1 K15 HK2 Năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 10:17:45 - 20/03/2021) - [Đã xem: 1138]
Thời khóa biểu HK1 (2020-2021) lớp Cao đẳng Tiếng Anh Khóa 13
(Cập nhật lúc: 10:51:11 - 06/01/2021) - [Đã xem: 1017]
Thời khóa biểu HK1 (2020-2021) lớp Cao đẳng Tiếng Anh Khóa 14
(Cập nhật lúc: 10:50:37 - 06/01/2021) - [Đã xem: 1207]
Thời khóa biểu HK1 (2020-2021) lớp Cao đẳng Dịch vụ thú y Khóa 14
(Cập nhật lúc: 10:49:59 - 06/01/2021) - [Đã xem: 1618]
Thời khóa biểu HK1 (2020-2021) lớp Cao đẳng Dịch vụ thú y Khóa 13
(Cập nhật lúc: 10:49:33 - 06/01/2021) - [Đã xem: 1488]
Thời khóa biểu HK1 (2020-2021) lớp Cao đẳng Kế toán K13
(Cập nhật lúc: 10:48:13 - 06/01/2021) - [Đã xem: 1531]
Thời khóa biểu HK1 (2020-2021) lớp Cao đẳng Kế toán K14
(Cập nhật lúc: 10:48:05 - 06/01/2021) - [Đã xem: 1762]
DANH SÁCH BAN COI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 1) (DỰ KIẾN)
Danh sách Hội đồng thi thi học kỳ I (đợt 1), năm học 2022 – 2023
Quyết định thành lập Hội đồng thi học kỳ I (đợt 1), năm học 2022 – 2023
Kế hoạch tổ chức thi học kỳ I (đợt 1), năm học 2022 – 2023 (Chính thức)
Thời khóa biểu môn Kỹ năng giao tiếp (lớp CĐ Điều dưỡng K16)
Thời khóa biểu Kỹ năng giao tiếp
Thời khóa biểu Giáo dục sức khỏe sản, tình dục/HIV/AIDS
Kế hoạch Về việc tổ chức thi học kỳ I (đợt 1), năm học 2022 – 2023 (dự kiến)
Danh sách phân công cán bộ coi thi lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí B...
Quyết định Về việc Thành lập Ban coi thi kết thúc học phần lớp Trung cấp Kỹ thuật máy...
Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2023
Thông báo về việc đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022-2023
Thông báo nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022
LỊCH THI HK2 (ĐỢT 2) CÁC LỚP TRUNG TÂM GDNN-GDTX
Thông báo v/v Nhà giáo dự Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023
Quyết định về việc khen thưởng tân HSSV khoá 17 có điểm xét tuyển đầu vào cao năm học 2022...
Thông báo v/v nghỉ học và dự lễ khai giảng năm học 2022-2023, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam...
Lịch học các môn văn hóa bổ trợ HK1 năm học 2022-2023 khóa 15
DANH SÁCH BAN COI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định số:686/QĐ-CĐCĐ...
Quyết đinh về việc Thành lập Ban coi thi học kỳ II (đợt 2), năm học 2021 – 2022

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên