LIÊN HỆ
 Tổng đài Trụ sở chính (Vị Tân, tp Vị Thanh, Hậu Giang)
    + Điện thoại: 02933.870.190
    + Số Bảo vệ: 02933.583.500

 Địa điểm Đào tạo (Ấp 6, Vị Tân, tp Vị Thanh, Hậu Giang)
    + Điện thoại: 02933.581.212
    + Số Bảo vệ: 02933.878.234

 Địa điểm Đạo tạo (Phường Hiệp Thành, Tp Ngã Bảy, Hậu Giang)
    + Điện thoại: 02933.963.803

 Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên (Vị Thanh)
    + Điện thoại: 02933.870.680
    + Số nội bộ: 116

 Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên (Ngã Bảy)
    + Điện thoại: 02933.963.839

 Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên (Rạch Gòi, Châu Thành A, Hậu Giang)
    + Điện thoại: 02933.936.178

 Phòng Quản lý Đào tạo (Tư vấn Tuyển sinh)
    + Điện thoại: 02933.870.880

 Phòng Kế hoạch - Tài chính
    + Điện thoại: 02933.502.508
    + Số nội bộ: 107

Thông báo đăng ký bồi dưỡng quý 4 năm 2021
Về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua - Khen thưởng; Quy chế Đánh giá, xếp loại...
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2021
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Giao ban ngày 17/9/2021
Thông báo vv thay đổi số tài khoản thu học phí học kỳ 1 các lớp TC, CĐ năm học 2021 - 2022
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Giao ban ngày 06/10/2021
LỊCH HỌC “Tuần sinh hoạt Chính trị - HSSV” Năm học 2021 - 2022 Từ ngày 09/10 đến ngày...
LỊCH HỌC “Tuần sinh hoạt Chính trị - HSSV” Năm học 2021 - 2022 Từ ngày 05/10 đến ngày...
Thông báo về việc góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
Thông báo vv nộp học phí học kỳ I các lớp TC, CĐ năm học 2021 - 2022
Triển khai thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 (Điều chỉnh lần 01)
Thông báo đào tạo bồi dưỡng năm 2022
Thông báo nâng lương thường xuyên quý 4/2021
Công văn về việc thông báo thi trực tuyến học kì 2, năm học 2020-2021
Thông báo nộp báo cáo, đăng ký thi đua năm học 2021-2022
Thông rà soát báo cáo vị trí việc làm năm học 2021-2022
Thông báo về việc thi học kì 2, năm học 2020-2021
Thông báo v/v xếp thời khóa biểu và phân công giảng dạy các lớp khóa 16 năm học 2021-2022
Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, viết giáo trình của tập thể, cá nhân năm học...
Thông báo v/v gửi danh sách xoá tên HK2 năm học 2020-2021

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên