STT SỐ VB TRÍCH YẾU NGÀY
1365/QĐ-CĐCĐVề việc Ban hành quy chế đánh giá xếp loại chất lượng viên chức vag người lao động Trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 8.961]
18/06/2024
2317/QĐ-CĐCĐQuy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 38.198]
14/05/2024
3282/QĐ-CĐCĐQuy định tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 38.031]
25/04/2024
4475/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: UBND tỉnh Hậu Giang) - [Đã xem: 45.737]
31/03/2024
5335/QĐ-CĐCĐVề vệc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 44.756]
12/06/2023
6336/QĐ-CĐCĐVề việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 45.483]
12/06/2023
7339/QĐ-CĐCĐBan hành quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 44.522]
12/06/2023
829/2023/NĐ-CPQuy định về tinh giản biên chế
(CQ ban hành: Chính phủ) - [Đã xem: 56.654]
03/06/2023
9254Quyết định ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 21.431]
08/05/2023
1006-ĐA/TUThí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ
(CQ ban hành: Tỉnh Ủy Hậu Giang) - [Đã xem: 37.783]
01/05/2023
1119/KH-CĐCĐKế hoạch chuyển đổi vị trí công tác viên chức Trường CĐCĐ năm 2023
(CQ ban hành: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang) - [Đã xem: 30.496]
13/03/2023
1220/KH-CĐCĐKế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023
(CQ ban hành: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang) - [Đã xem: 24.563]
13/03/2023
13711Quyết định ban hành quy định về công tác CVHT/GVCN
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.872]
17/11/2022
1402Hướng dẫn các quy trình thủ tục, liên quan đến học sinh sinh viên
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.066]
20/09/2022
15543/QĐ-CĐCĐVề việc Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 70.366]
20/09/2022
1601/HD-CĐCĐHướng dẫn hồ sơ, quy trình bổ nhiệm viên chức
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 25.846]
09/02/2022
1736Quyết định v/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 30.413]
19/01/2022
18742/QĐ-CĐCĐTặng giấy khen cho cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyển sinh năm học 2021-2022
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 23.140]
28/12/2021
19665/QĐ-CĐCĐBan hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.823]
06/12/2021
20481Quyết định v/v ban hành quy định Hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 17.099]
04/10/2021
21468QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập các môn học bổ trợ
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.777]
30/09/2021
2205HƯỚNG DẪN Quy trình Buộc thôi học và Ban hành danh sách học sinh, sinh viên hệ chính quy theo học kỳ
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.745]
27/09/2021
2367Thông báo v/v phân bổ thời gian tổ chức giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non các lớp khóa 16
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.848]
23/08/2021
2468Thông báo v/v phân bổ thời gian tổ chức giảng dạy các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành/nghề thuộc khối giáo dục nghề nghiệp các lớp khóa 16
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.889]
23/08/2021
25383Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy ngành GDMN theo phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 794/QĐ-CĐCĐ ngày 09/9/2020 và Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các ngành thuộc lĩnh vực GDNN ban hành kèm theo QĐ 795/QĐ-CĐCĐ ngày 09/9/2020 của Hiệu trưởng trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.967]
20/08/2021
26384Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.721]
20/08/2021
27375Quyết định phê duyệt Quy trình mời giảng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.396]
13/08/2021
28374Quyết định ban hành Quy trình nghỉ dạy, dạy bù của nhà giáo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.485]
13/08/2021
29373Quyết định phê duyệt Quy trình xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.872]
13/08/2021
30359Quyết định ban hành quy chế thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng hệ chính quy
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.126]
26/07/2021
3102/HD-CĐCĐHƯỚNG DẪN THÔI GIỮ CHỨC VỤ
(CQ ban hành: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang) - [Đã xem: 15.077]
22/06/2021
32189Quy định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đối với đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 11.529]
01/04/2021
33156/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.966]
10/03/2021
3464Quyết định về việc Ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.776]
26/01/2021
3563Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.120]
26/01/2021
3630/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 17.454]
19/01/2021
3726/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 18.370]
18/01/2021
3827/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế Văn hóa Công sở tại trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 17.345]
18/01/2021
3928/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Nội quy cơ quan Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.704]
18/01/2021
4029/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế làm việc của Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.902]
18/01/2021
4116/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 88.744]
14/01/2021
421364/QĐ-CĐCĐQuyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Phòng Quản lý Đào tạo Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 91.666]
28/12/2020
431365/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức kiêm nhiệm công tác Đoàn
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 84.571]
28/12/2020
441324/QĐ-CĐCĐQuyết định về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục giải quyết nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng làm việc, chuyển đổi vị trí việc làm
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.280]
07/12/2020
45890Quyết định về việc ban hành Quy định hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.721]
29/09/2020
46828/QĐ-CĐCĐPhê duyệt quy hoạch chức danh trưởng, phó phòng, khoa chức năng Trường CĐCĐ giai đoạn 2020-2025
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 24.257]
16/09/2020
47794Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục mầm non theo phương thức đào tạo hệ thống tín chỉ
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.533]
09/09/2020
48795Quyết định về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 79.199]
09/09/2020
49787Quyết định ban hành quy định về liên kết thực hiện chương trình đào tạo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.363]
08/09/2020
50605/UBND-NCTHVề việc bàn giao 02 trường Trung cấp vào trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: UBND tỉnh Hậu Giang) - [Đã xem: 16.491]
30/03/2020
51281/QĐ-BLĐTBXHQuyết định về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - [Đã xem: 15.678]
12/03/2020
524128/QĐ-BGD&ĐTQuyết định về việc thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo) - [Đã xem: 15.144]
01/08/2005
5316/QĐ-CĐCĐVề việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 15.969]
01/01/1970
5431/QĐ-CĐCĐCông nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chứcTrường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang năm học 2020 - 2021
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.800]
01/01/1970
55425/QĐ-CĐCĐVề việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang năm học 2021 - 2022
(CQ ban hành: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang) - [Đã xem: 27.882]
01/01/1970
56784/QĐ-CĐCĐQuy che tuyển dụng viên chức và người lao động Trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang) - [Đã xem: 24.130]
01/01/1970
57791/QĐ-CĐCĐVề việc ban hành Quy chế đào tạo và bồi dưỡng viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 26.276]
01/01/1970

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên