STT SỐ VB TRÍCH YẾU NGÀY
1481Quyết định v/v ban hành quy định Hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 43]
04/10/2021
2468QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập các môn học bổ trợ
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 18]
30/09/2021
305HƯỚNG DẪN Quy trình Buộc thôi học và Ban hành danh sách học sinh, sinh viên hệ chính quy theo học kỳ
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 6]
27/09/2021
404Hướng dẫn các quy trình thủ tục, liên quan đến học sinh sinh viên
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 30]
23/09/2021
567Thông báo v/v phân bổ thời gian tổ chức giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non các lớp khóa 16
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16]
23/08/2021
668Thông báo v/v phân bổ thời gian tổ chức giảng dạy các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành/nghề thuộc khối giáo dục nghề nghiệp các lớp khóa 16
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 20]
23/08/2021
7383Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy ngành GDMN theo phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 794/QĐ-CĐCĐ ngày 09/9/2020 và Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các ngành thuộc lĩnh vực GDNN ban hành kèm theo QĐ 795/QĐ-CĐCĐ ngày 09/9/2020 của Hiệu trưởng trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 36]
20/08/2021
8384Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13]
20/08/2021
9375Quyết định phê duyệt Quy trình mời giảng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 31]
13/08/2021
10374Quyết định ban hành Quy trình nghỉ dạy, dạy bù của nhà giáo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 20]
13/08/2021
11373Quyết định phê duyệt Quy trình xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 41]
13/08/2021
12370Quyết định ban hành quy định về công tác CVHT/GVCN
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 20]
11/08/2021
13359Quyết định ban hành quy chế thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng hệ chính quy
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 10]
26/07/2021
14156/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 198]
10/03/2021
15106/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 104]
19/02/2021
1698/QĐ-CĐCĐQuyết định về công tác Thi đua - Khen thưởng của trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 303]
02/02/2021
1764Quyết định về việc Ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 378]
26/01/2021
1863Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 179]
26/01/2021
1935/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 580]
25/01/2021
2030/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 162]
19/01/2021
2126/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 109]
18/01/2021
2227/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế Văn hóa Công sở tại trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 110]
18/01/2021
2328/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Nội quy cơ quan Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 139]
18/01/2021
2429/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế làm việc của Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 161]
18/01/2021
2516/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 514]
14/01/2021
261364/QĐ-CĐCĐQuyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Phòng Quản lý Đào tạo Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 456]
28/12/2020
271365/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức kiêm nhiệm công tác Đoàn
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 446]
28/12/2020
281324/QĐ-CĐCĐQuyết định về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục giải quyết nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng làm việc, chuyển đổi vị trí việc làm
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 109]
07/12/2020
29890Quyết định về việc ban hành Quy định hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 286]
29/09/2020
30794Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục mầm non theo phương thức đào tạo hệ thống tín chỉ
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 136]
09/09/2020
31795Quyết định về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 448]
09/09/2020
32787Quyết định ban hành quy định về liên kết thực hiện chương trình đào tạo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 278]
08/09/2020
33605/UBND-NCTHVề việc bàn giao 02 trường Trung cấp vào trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: UBND tỉnh Hậu Giang) - [Đã xem: 61]
30/03/2020
34281/QĐ-BLĐTBXHQuyết định về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - [Đã xem: 62]
12/03/2020
354128/QĐ-BGD&ĐTQuyết định về việc thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo) - [Đã xem: 63]
01/08/2005

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên