Về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy định về công tác thi đua – khen thưởng, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

(Cập nhật lúc: 16:06:16 - 10/05/2023) - [Đã xem: 86.495]Tải tập tin đính kèm

STT CÁC THÔNG BÁO CÙNG ĐƠN VỊ
1Lich trực tết Nguyên Đán Giáp Thình 2024
(Cập nhật lúc: 08:40:02 - 05/02/2024) - [Đã xem: 84.805]
2Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 111 (Vị trí bảo vệ ký túc xá)
(Cập nhật lúc: 07:58:00 - 12/01/2024) - [Đã xem: 106.392]
3Thông báo tuyển dụng lao động theo hợp đồng 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Vị trí Bảo vệ)
(Cập nhật lúc: 14:08:11 - 07/11/2023) - [Đã xem: 137.392]
4Thông báo lập hồ sơ tinh giảm biên chế đơt 1 năm 2024
(Cập nhật lúc: 16:11:31 - 25/08/2023) - [Đã xem: 108.469]
5Thông báo nghỉ hè năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 07:18:09 - 16/08/2023) - [Đã xem: 121.498]
6Kết quả đánh giá, xếp loại vien chức, NLĐ năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 08:33:44 - 11/08/2023) - [Đã xem: 124.974]
7Kế hoạch đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN năm 2023
(Cập nhật lúc: 08:34:07 - 12/07/2023) - [Đã xem: 158.653]
8Thông báo góp ý đề án vị trí việc làm
(Cập nhật lúc: 14:35:12 - 10/07/2023) - [Đã xem: 148.906]
9Thông báo đào tạo bồi dưỡng 2024-2025
(Cập nhật lúc: 14:43:25 - 04/07/2023) - [Đã xem: 147.226]
10Thông báo tinh gian bien che nam 2024
(Cập nhật lúc: 14:42:46 - 04/07/2023) - [Đã xem: 147.194]
11Thông báo việc tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức, xét thi đua năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 14:18:35 - 19/06/2023) - [Đã xem: 137.628]
12Quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2023
(Cập nhật lúc: 16:37:28 - 12/06/2023) - [Đã xem: 78.321]
13Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Trường CĐCĐ Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 16:36:39 - 12/06/2023) - [Đã xem: 79.535]
14Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức Trường CĐCĐ Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 16:35:12 - 12/06/2023) - [Đã xem: 78.017]
15Thông báo nâng bậc lương thường xuyên quý 3/2023
(Cập nhật lúc: 08:44:58 - 07/06/2023) - [Đã xem: 76.216]
16Thông báo cập nhật dữ liệu viên chức
(Cập nhật lúc: 09:44:06 - 12/05/2023) - [Đã xem: 77.189]
17Về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy định về công tác thi đua – khen thưởng, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 16:06:16 - 10/05/2023) - [Đã xem: 86.496]
18Về việc nghỉ việc của viên chức
(Cập nhật lúc: 08:16:08 - 09/05/2023) - [Đã xem: 76.895]
19Về việc tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức GDQP và AN năm 2023
(Cập nhật lúc: 09:57:54 - 05/04/2023) - [Đã xem: 89.140]
20Thông báo việc nâng lương thường xuyên quý II-2023
(Cập nhật lúc: 15:15:52 - 20/03/2023) - [Đã xem: 91.760]
21Quy trình cử viên chức đi đào tạo sau đại học
(Cập nhật lúc: 15:52:55 - 13/03/2023) - [Đã xem: 89.408]
22Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023
(Cập nhật lúc: 15:46:10 - 13/03/2023) - [Đã xem: 88.418]
23Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác viên chức năm 2023
(Cập nhật lúc: 09:24:11 - 13/03/2023) - [Đã xem: 89.418]
24Thông báo về việc triển khai Chỉ thị 05 của UBND tỉnh Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 08:14:19 - 07/03/2023) - [Đã xem: 89.051]
25Thông báo đăng ký đào tạo bồi dưỡng 2023
(Cập nhật lúc: 09:35:56 - 16/02/2023) - [Đã xem: 91.494]
26Thông báo về việc triển khai quy hoạch đào tạo sau đại học năm 2023
(Cập nhật lúc: 08:56:31 - 16/02/2023) - [Đã xem: 91.955]
27Thông báo bổ sung hồ sơ viên chức
(Cập nhật lúc: 16:18:15 - 06/02/2023) - [Đã xem: 88.667]
28Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2023
(Cập nhật lúc: 16:04:40 - 26/12/2022) - [Đã xem: 98.922]
29Thông báo nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022
(Cập nhật lúc: 09:21:16 - 09/12/2022) - [Đã xem: 101.592]
30Thông báo kết luận cả hiệu trưởng
(Cập nhật lúc: 14:19:36 - 31/10/2022) - [Đã xem: 95.131]
31Thông báo nâng lương thường xuyên Quý IV/2022
(Cập nhật lúc: 09:15:21 - 30/09/2022) - [Đã xem: 95.672]
32Thông báo về việc thôi việc của bà Cao Thị Thủy
(Cập nhật lúc: 15:26:16 - 20/09/2022) - [Đã xem: 97.946]
33Thông báo kết quả đánh giá viên chức năm 2021-2022
(Cập nhật lúc: 13:25:40 - 15/09/2022) - [Đã xem: 98.450]
34Về việc giao phụ trách, quản lý, điều hành Khoa Kinh tế
(Cập nhật lúc: 09:04:32 - 11/08/2022) - [Đã xem: 102.202]
35Thông báo thời gian to chuc đánh giá xếp loại chất lượng viên chức và xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 14:28:27 - 09/08/2022) - [Đã xem: 107.137]
36Thông báo tuyển nhân viên lái xe
(Cập nhật lúc: 10:02:54 - 09/08/2022) - [Đã xem: 99.263]
37Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu
(Cập nhật lúc: 08:16:57 - 03/08/2022) - [Đã xem: 99.317]
38Về việc phân công nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính
(Cập nhật lúc: 09:18:06 - 02/08/2022) - [Đã xem: 100.720]
39Về việc giao quyền thực hiện nhiệm vụ Trưởng khoa Sư phạm
(Cập nhật lúc: 08:38:25 - 02/08/2022) - [Đã xem: 99.465]
40Về việc giao quyền thực hiện nhiệm vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
(Cập nhật lúc: 08:37:45 - 02/08/2022) - [Đã xem: 99.173]
41Kết luận của Hiệu trưởng Về việc góp ý Quy chế Nâng lương trước thời hạn, Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 14:18:02 - 01/08/2022) - [Đã xem: 105.266]
42Thông báo tinh giản biên chế năm 2023
(Cập nhật lúc: 09:38:43 - 18/07/2022) - [Đã xem: 96.071]
43Thông báo góp ý quy chế đánh giá viên chức
(Cập nhật lúc: 15:20:56 - 07/07/2022) - [Đã xem: 97.643]
44Kế hoạch Đánh giá, xếp loại nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ
(Cập nhật lúc: 11:03:52 - 29/06/2022) - [Đã xem: 102.535]
45Về việc thôi việc của ông Trần Văn Khuê
(Cập nhật lúc: 16:18:15 - 24/06/2022) - [Đã xem: 99.220]
46Thông báo tuyển lái xe
(Cập nhật lúc: 09:20:48 - 13/06/2022) - [Đã xem: 101.212]
47Quy định Số 1120-QĐ/TU ngày 01/6/2022 của tỉnh ủy Hậu Giang Quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 15:35:41 - 08/06/2022) - [Đã xem: 122.080]
48Thông báo góp ý quy chế nâng lương trước hạn
(Cập nhật lúc: 15:38:58 - 30/05/2022) - [Đã xem: 121.120]
49Thông báo học GDQPAN đối tượng 4
(Cập nhật lúc: 08:39:37 - 23/05/2022) - [Đã xem: 138.920]
50Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022
(Cập nhật lúc: 14:31:43 - 14/04/2022) - [Đã xem: 139.537]
51Về việc lập hồ sơ đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2022
(Cập nhật lúc: 09:43:40 - 26/01/2022) - [Đã xem: 157.097]
52Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐ Hậu Giang năm 2022
(Cập nhật lúc: 16:48:06 - 10/01/2022) - [Đã xem: 159.978]
53Thông báo kết quả dự kiến nâng lương trước hạn năm 2021
(Cập nhật lúc: 15:53:20 - 04/01/2022) - [Đã xem: 162.294]
54V/v vay tiền tín dụng đen làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lãnh đạo và nhà trường
(Cập nhật lúc: 16:26:09 - 31/12/2021) - [Đã xem: 165.316]
55Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá viên chức quản lý, nhà giáo của trường về chính sách ưu đãi, bình đẳng giới, tuyển dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá viên chức năm 2021
(Cập nhật lúc: 15:35:19 - 29/12/2021) - [Đã xem: 165.257]
56Quyết định công nhận ông Lý Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS trường CĐCĐ Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 09:11:47 - 28/12/2021) - [Đã xem: 161.776]
57Thông báo nghỉ tết dương lịch năm 2022
(Cập nhật lúc: 08:03:42 - 28/12/2021) - [Đã xem: 158.443]
58Thông báo về việc chuyển công tác của bà Chưởng Thị Cẩm Vân
(Cập nhật lúc: 16:14:08 - 21/12/2021) - [Đã xem: 172.314]
59Báo cáo rà soát vị trí việc làm, ngành nghề đào tạo, khó khăn vướng mắc và đề xuất của các đơn vị phòng, khoa chức năng
(Cập nhật lúc: 10:05:00 - 21/12/2021) - [Đã xem: 173.507]
60Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dich Covid - 19
(Cập nhật lúc: 07:54:39 - 21/12/2021) - [Đã xem: 154.031]
61Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Giao ban ngày 16/12/2021
(Cập nhật lúc: 15:50:47 - 17/12/2021) - [Đã xem: 155.937]
62Thông báo về việc xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản
(Cập nhật lúc: 15:36:28 - 17/12/2021) - [Đã xem: 155.543]
63Về việc xét nâng lương trước thời hạn năm 2021
(Cập nhật lúc: 09:45:11 - 17/12/2021) - [Đã xem: 154.529]
64Kế hoạch phân công khai giảng năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 14:49:43 - 14/12/2021) - [Đã xem: 150.623]
65Thông báo kê khai tài sản năm 2021
(Cập nhật lúc: 08:40:01 - 08/12/2021) - [Đã xem: 151.134]
66Thông báo rà soát thống kê VCNLĐ và HSSV tiêm vắc xin
(Cập nhật lúc: 16:55:27 - 07/12/2021) - [Đã xem: 154.873]
67Quyết định phân công nhiệm vụ BGH (Từ tháng 12-2021)
(Cập nhật lúc: 13:55:22 - 02/12/2021) - [Đã xem: 157.271]
68Về việc Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ...tồn đọng để giải quyết trước khi cô Trần Thị Thu Thủy nghỉ hưu
(Cập nhật lúc: 14:56:47 - 25/11/2021) - [Đã xem: 165.506]
69Tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR
(Cập nhật lúc: 09:25:37 - 19/11/2021) - [Đã xem: 166.359]
70Rà soát báo cáo vị trị việc làm, ngành nghề đào tạo, khó khăn vướng mắc và đề xuất của đơn vị phòng, khoa chức năng
(Cập nhật lúc: 09:08:03 - 12/11/2021) - [Đã xem: 167.119]
71Thông báo về việc nộp phiếu đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020 - 2021
(Cập nhật lúc: 13:53:05 - 08/11/2021) - [Đã xem: 169.054]
72Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Giao ban ngày 03/11/2021
(Cập nhật lúc: 15:46:32 - 03/11/2021) - [Đã xem: 161.560]
73Thông báo đăng ký bồi dưỡng quý 4 năm 2021
(Cập nhật lúc: 16:35:01 - 14/10/2021) - [Đã xem: 161.842]
74Về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua - Khen thưởng; Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 08:16:32 - 12/10/2021) - [Đã xem: 168.991]
75Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Giao ban ngày 17/9/2021
(Cập nhật lúc: 08:37:40 - 08/10/2021) - [Đã xem: 161.167]
76Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Giao ban ngày 06/10/2021
(Cập nhật lúc: 10:11:24 - 07/10/2021) - [Đã xem: 158.880]
77Thông báo về việc góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
(Cập nhật lúc: 07:43:34 - 06/10/2021) - [Đã xem: 157.643]
78Thông báo đào tạo bồi dưỡng năm 2022
(Cập nhật lúc: 14:20:00 - 27/09/2021) - [Đã xem: 157.150]
79Thông báo nâng lương thường xuyên quý 4/2021
(Cập nhật lúc: 14:09:05 - 23/09/2021) - [Đã xem: 155.406]
80Thông báo nộp báo cáo, đăng ký thi đua năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 16:33:43 - 21/09/2021) - [Đã xem: 166.507]
81Thông rà soát báo cáo vị trí việc làm năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 16:22:03 - 21/09/2021) - [Đã xem: 164.597]
82Thông báo về việc xét Thi đua - Khen thưởng năm học 2020-2021 (lần 2)
(Cập nhật lúc: 08:41:12 - 30/07/2021) - [Đã xem: 200.633]
83Thông báo thời gian tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 15:47:29 - 14/07/2021) - [Đã xem: 253.530]
84Hướng dẫn thôi giữ chức vụ quản lý
(Cập nhật lúc: 08:57:40 - 23/06/2021) - [Đã xem: 252.092]
85Thông báo nâng lương thường xuyên quý 3/2021
(Cập nhật lúc: 15:56:13 - 11/06/2021) - [Đã xem: 217.901]
86Thông báo rà soát bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và viên chức tham gia giảng dạy chuyên ngành GDNN
(Cập nhật lúc: 08:19:28 - 19/05/2021) - [Đã xem: 220.955]
87Kế hoạch Đánh giá, xếp loại nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ
(Cập nhật lúc: 13:57:24 - 28/04/2021) - [Đã xem: 270.670]
88Thông báo về việc bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ kỹ năng nghề
(Cập nhật lúc: 13:56:00 - 28/04/2021) - [Đã xem: 266.852]
89Thông báo kết luận cuộc họp của Hiệu trưởng ngày 12/4/2021
(Cập nhật lúc: 13:52:23 - 13/04/2021) - [Đã xem: 272.792]
90Thông báo nâng lương thường xuyên quý 2/2021
(Cập nhật lúc: 14:58:34 - 31/03/2021) - [Đã xem: 336.416]
91Thông báo kết luận cuộc họp của Hiệu trưởng ngày 23/3/2021
(Cập nhật lúc: 05:16:17 - 25/03/2021) - [Đã xem: 344.747]
92Quyết định ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn
(Cập nhật lúc: 14:59:56 - 22/02/2021) - [Đã xem: 445.443]
93Thông báo nâng lương thường xuyên quý 1/2021
(Cập nhật lúc: 08:48:44 - 18/02/2021) - [Đã xem: 386.888]
94Kế hoạch về việc phòng, chống dịch Covid-19
(Cập nhật lúc: 08:54:26 - 03/02/2021) - [Đã xem: 459.603]
95Kết quả Thi đua - Khen thưởng năm học 2019-2020
(Cập nhật lúc: 09:42:34 - 02/02/2021) - [Đã xem: 429.613]
96Quyết định phân công giảng viên, giáo viên làm công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập năm học 2020 - 2021 (đợt 2)
(Cập nhật lúc: 08:56:26 - 06/01/2021) - [Đã xem: 827.672]
97Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020
(Cập nhật lúc: 10:16:15 - 29/12/2020) - [Đã xem: 827.816]
98Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
(Cập nhật lúc: 10:07:28 - 29/12/2020) - [Đã xem: 402.187]
99Công văn góp ý đối với dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng làm việc, chuyển đổi vị trí việc làm
(Cập nhật lúc: 09:23:00 - 03/12/2020) - [Đã xem: 478.297]
100Thông báo về việc xét Thi đua - Khen thưởng năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 09:21:33 - 03/12/2020) - [Đã xem: 819.778]
101Thông báo nâng lương trước thời hạn năm 2020
(Cập nhật lúc: 09:19:17 - 03/12/2020) - [Đã xem: 828.085]
102Thông báo v/v gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy
(Cập nhật lúc: 09:34:03 - 27/11/2020) - [Đã xem: 828.089]
103Thông báo nâng lương thường xuyên quý 4 năm 2020
(Cập nhật lúc: 09:20:08 - 09/10/2020) - [Đã xem: 408.161]
104V/v Thành lập Ban xây dựng trang thông tin điện tử của trường CĐCĐ Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 09:19:26 - 09/10/2020) - [Đã xem: 481.408]

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên