Thông tin Khoa Điện - Điện tử

1. Khoa, Tổ trực thuộc Trường có nhiệm vụ:

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của hiệu trưởng;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ GD&ĐT, bao gồm:

Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa, bộ môn;

e) Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn;

h) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

2. Trưởng khoa, phó trưởng khoa

a) Khoa trực thuộc trường có trưởng khoa và có thể có các phó trưởng khoa. Trưởng khoa, phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định và được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường. (Riêng khoa Sư phạm thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

b) Trưởng khoa chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của khoa theo nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều này và theo phân công của hiệu trưởng;

c) Trưởng khoa phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, nghề đào tạo (Riêng khoa Sư phạm thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

d) Phó trưởng khoa giúp trưởng khoa, trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Số lượng phó trưởng khoa tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy mô đào tạo của khoa, bộ môn, của nhà trường và được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

đ) Trưởng khoa, phó trưởng khoa phải có đủ tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, có kinh nghiệm quản lý đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học ít nhất là 02 năm và có năng lực quản lý.

Độ tuổi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu tiên của trưởng khoa, phó trưởng khoa không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm.

3. Hội đồng khoa

a) Hội đồng khoa được thành lập để tư vấn cho trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa quy định tại khoản 2 Điều này; tư vấn cho trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa;

b) Hội đồng khoa có Chủ tịch hội đồng khoa và các thành viên do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa. Hội đồng khoa có số lượng thành viên là số lẻ và có tối thiểu 07 thành viên, gồm: Trưởng khoa, các phó trưởng khoa, các trưởng bộ môn, một số giảng viên trong khoa và một số thành viên bên ngoài khoa, ngoài trường có trình độ và kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của khoa (nếu cần thiết);

c) Chủ tịch hội đồng khoa do hội đồng khoa bầu trong số các thành viên hội đồng khoa theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa đồng ý;

d) Hội đồng khoa họp ít nhất một lần trong một học kỳ do Chủ tịch hội đồng khoa triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên hội đồng khoa ít nhất 03 ngày trước ngày họp; cuộc họp hội đồng khoa là hợp lệ khi có ít nhất 70% tổng số thành viên tham dự; kết luận của cuộc họp hội đồng khoa có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa biểu quyết đồng ý. Biên bản cuộc họp của hội đồng khoa phải được gửi kèm cùng với những đề xuất tương ứng của trưởng khoa khi trình hiệu trưởng xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của khoa;

đ) Số lượng thành viên và thủ tục lựa chọn các thành viên, việc tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Võ Văn ThắngTrưởng Khoa0938.415.007vvthang@hgcc.edu.vn
2 Triệu Văn TámPhó Trưởng Khoa0976.232.527tvtam@hgcc.edu.vn
3 Nguyễn Văn LộcPhó Trưởng Khoa0907.000.577nvloc@hgcc.edu.vn
4 Trần Ngọc ChâuGiảng viên 0939.333.141tnchau@hgcc.edu.vn
5 Nguyễn Thị Lan AnhGiảng viên 0932.973.058ntlanh@hgcc.edu.vn
6 Đặng Kim HiểuGiảng viên 0932.874.717dkhieu@hgcc.edu.vn
7 Lê Thanh HùngGiảng viên 0776.623.144lthung@hgcc.edu.vn
8 Nguyễn Thạch CươngGiảng viên 0707.271.368ntcuong@hgcc.edu.vn
9 Nguyễn Ngọc AnGiảng viên 0907.327.420nnan@hgcc.edu.vn
10 Nguyễn Ngọc KhốiGiảng viên 0987.80.70.78nnkhoi@hgcc.edu.vn
11 Cao Hoàng KhaGiảng viên 0989.657.627chkha@hgcc.edu.vn
12 Huỳnh Thiện TrứGiảng viên 0916.077.559httru@hgcc.edu.vn
STT TÊN BIỂU MẪU
1Giáo trình điện tử ứng dụng VTEP
(Cập nhật lúc: 18:23:39 - 29/03/2021)
2Giáo trình đo lường điện-VTEP
(Cập nhật lúc: 18:21:34 - 29/03/2021)
3Giáo trình Hướng dẫn thực hành điện công nghiệp (Bùi Hồng Huế Lê Nho Khanh)
(Cập nhật lúc: 18:17:38 - 29/03/2021)
4Giáo trình kỹ thuật lạnh-ĐCN
(Cập nhật lúc: 21:28:26 - 22/03/2021)
5Giáo trình cơ sở thuỷ khí và máy thuỷ khí-KTMl&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:18:21 - 22/03/2021)
6Giáo trình máy lạnh hấp thụ-KTMl&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:17:45 - 22/03/2021)
7Giáo trình kỹ thuật điện tử-KTMl&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:17:03 - 22/03/2021)
8Giáo trình an toàn lao động và VSCN-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:16:29 - 22/03/2021)
9Giáo trình vật liệu điện lanh-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:15:43 - 22/03/2021)
10Giáo trình cơ sở nhiệt-lạnh và ĐHKK-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:14:59 - 22/03/2021)
11Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:14:04 - 22/03/2021)
12Giáo trình vẽ kỹ thuật-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:13:21 - 22/03/2021)
13Giáo trình bơm, quạt, máy nén-KTMl&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:12:46 - 22/03/2021)
14Giáo trình máy điện-KTMl&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:11:27 - 22/03/2021)
15Giáo trình điều hoà không khí ô tô-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:10:47 - 22/03/2021)
16Giáo trình điều hoà không khí trung tâm-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:09:57 - 22/03/2021)
17Giáo trình tiếng anh chuyên ngành-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:09:21 - 22/03/2021)
18Giáo trình máy lạnh công nghiệp-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:08:42 - 22/03/2021)
19Giáo trình hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp-KTMl&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:08:04 - 22/03/2021)
20Giáo trình đo lường điện lạnh-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:06:13 - 22/03/2021)
21Giáo trình điện tử công suất-KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:05:39 - 22/03/2021)
22Giáo trình trang bị điện- KTML&DHKK
(Cập nhật lúc: 21:04:10 - 22/03/2021)
Về việc Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ...tồn đọng để giải quyết trước khi cô Trần...
Thông báo Về việc thực hiện chế độ chính sách HSSV năm học 2021 -2022
Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV hệ Chính quy
Thông báo về việc đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022
Tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR
Quyết định Ban hành quy chế đánh giá điểm rèn luyện HSSV hệ chính quy
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá thực hiện đấu giá cho thuê quyền khai thác, sử dụng...
Thông báo về danh sách dự kiến Học sinh, Sinh viên được xét hưởng chế độ chính sách Miễn...
Lịch cắt điện
Rà soát báo cáo vị trị việc làm, ngành nghề đào tạo, khó khăn vướng mắc và đề xuất của...
DANH SÁCH BAN COI THI HỌC KỲ II TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định...
Quyết định về việc Thành lập Ban coi thi học kỳ II (đợt 2), năm học 2020 – 2021
Danh sách hội đồng thi học kì II, đợt 2 năm học 2020-2021(Kèm theo Quyết định số 539/QĐ-CĐCĐ...
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi trực tuyến học kỳ II (đợt 2), năm học 2020...
Kế hoạch về việc tổ chức thi trực tuyến học kỳ II (đợt 2), năm học 2020 – 2021
Thông báo v/v tổ chức ôn thi tốt nghiệp trình độ trung cấp năm 2021 đối với các lớp k14 áp...
Thông báo về việc nộp phiếu đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN theo chuẩn chuyên môn, nghiệp...
Thông báo về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến, giải pháp Trường Cao...
Thông báo về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH Trường CĐCĐ Hậu Giang
Dự kiến danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 Tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên